Полянська Вікторія Іванівна

 

Полянська Вікторія Іванівна – доктор філософських наук, професор. Завідувач кафедри філософії  Миколаївського національного університету імені В. О Сухомлинського. Випускниця Ростовського державного університету (сьогодні – Південний федеральний університет (РФ). За фахом – філософ, викладач (1979 рік).

Одразу після завершення навчання розпочала трудову діяльність у вищій школі – Сумському державному університеті. Згодом працювала у Миколаївській філії Київського державного інституту культури (Миколаївський культурно-просвітницький факультет КДІК), Миколаївському кораблебудівному інституті.

Протягом 1989-1993 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.

У 1995 році захистила дисертацію на тему: «Самосвідомість мистецтва в естетиці Росії 20-х років ХХ століття» на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.08 «Естетика» (диплом кандидата наук КН №008548).

1998 року Рішенням Вченої ради Українського державного морського технічного університету Вікторії Іванівні присуджено вчене звання доцента (атестат доцента ДЦ АЕ № 000867).

З 2004 працювала на посаді доцента кафедри соціально-політичних дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. Мечникова (Миколаїв).

У 2005 році вступила до докторантури на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Закінчила навчання в докторантурі 2008 р.

У 2009 році у зв’язку з входженням Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. Мечникова в структуру Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського обіймала посаду доцента кафедри політології МДУ.

2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.08 «Естетика» на тему: «Історична динаміка естетичних ідей в російському формалізмі» (диплом доктора ДД №008794).

Того ж року обійняла посаду завідувача новоствореної кафедри філософської думки та культурології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

У грудні 2014 р. рішенням Вченої ради Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Вікторії Іванівні присуджено вчене звання професора (атестат 12ПР № 010081).

З 1.09.2015 р. – завідувач кафедрою філософії.

Викладає курси « Філософія науки», «Культурологія та світова культура», «Культурологія», «Соціологія», «Філософія політики», «Історія релігійних та етичних вчень». . Здійснює наукове керівництво дипломними дослідженнями бакалаврів, спеціалістів та магістрів спеціальностей «Історія*», «Політологія».

Основні напрями наукових досліджень зосереджені навколо естетики російського мистецтва 20-х рр. ХХ ст., естетичних ідей російського формалізму, позанаукових теорії пізнання, гуманізації в сфері освіти.

Проявила себе як обізнаний спеціаліст у галузі філософських наук. Результати науково-методичної, дослідницької і освітньої роботи опубліковані у понад 50 працях. Підготувала 3 навчально-методичних посібники. Після захисту докторської дисертації опубліковано 25 праць, з них 2 монографії, 20 статей у фахових виданнях та 3 посібники методичного характеру.

Бере активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та міжрегіональних конференцій.

Полянська В.І. є членом спеціалізованої вченої ради К 38.134.01 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.00.01 – історія України при МНУ імені В.О. Сухомлинського.

Здійснює підготовку наукових кадрів. Під керівництвом Вікторії Іванівни захищено одну кандидатську дисертації.

 

Основні праці:

1.Хорове мистецтво Миколаївщини кінець XVIII – початок XXI століття. / Монографія. – Миколаїв: Вид-во ПП Шамрай, 2010. – 156 с.

2.Хорова самодіяльність Миколаївщини в 60-80-х рр. ХХ ст.// Наукові записки КНУКіМ.

Феномен диригента як культурологічна проблема // Трансформаційні процеси в освіті і культурі: Зб. Матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 24-25 квітня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013.  – С. 209-212.

3.Культура Миколаївщини на зламі століть // Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації: ХІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва. Збірник матеріалів Міжнародної науково.-практичної конференції [упорядники : С.М. Садовенко, З.О. Босик], Київ,  28-29 травня 2013 р.  – К. : НАКККіМ, 2013.  – С. 236-239.

4.. Самосвідомість мистецтва Росії 20-х років ХХ століття: естетико-історичний дискурс. – Миколаїв: ФОП Ємельянова Т.В., 2012. – 204 с.

 1. Культурологія, етика, естетика. Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання. Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 240 с. ISBN 978-617-7123-99-5.
 2. Самосвідомість мистецтва як засаднича проблема в естетиці Росії 20-х років ХХ століття. // «Гілея» (Науковий вісник). – 2012 – №61. – С.458-464.
 3. Ідеї російського формалізму в теорії Юрія Лотмана // Вісник Київського націо­нального університету імені Т.Шевченка. Випуск «Філософія. Політологія» Відп.редактор А.Е.Конверський. №100.
 4. Проблемы этического образования // Науковий вісник Микола­ївського національного університету імені В.О.Сухомлинського: збі­рник наукових праць. – Випуск 1.41(93). – Т.1. – Миколаїв: МНУ імені В. 0. Сухомлинського, 2013. – 323с. – (Серія “Педагогічні науки”).
 5. Актуальні проблеми морального формування особистості в умовах кризи // Гілея (Науковий вісник). Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Випуск 68 (№1), 2013 – С. 457-460.
 6. Філософсько-естетичні дискусії в Російській естетиці початку XX століття // Гілея (Науковий вісник). Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К. : ВІР УАН, . – Випуск 72 (№5)2013. – С. 519-524.
 7. Переживання катарсису як пошуку внутрішньої гармонії // Філософські дослідження: Збірник наукових праць Східноукраїнського націо­нального університету імені В.Даля. Випуск № 18. – Луганська: вид-во СНУ ім. ВЮ Даля, 2013. — С.71-78.
 8. Этические проблемы человека в мире биотехнологий // Актуальні питання, про­блеми та перспективи роз­витку гуманітаристики у сучасному інформаційно­му просторі: національний та інтернаціональний ас­пекти: зб.наукових праць/за заг. ред. Журби М.А. – Частина І. – Лу­ганськ :вид-во СНУ ім. Даля, 2013.-С. 161-164.
 9. Мистецтво як вища фо­рма опанування світом // Гілея (Науковий вісник). Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Ви­пуск 73 (№6). – С. 255-256.
 10. Пошук форм єднання магії та науки як культурологічна проблема // Збірник наукових праць «Гілея» / За ред., Київ, 2013 – Випуск 68. – 478-482.
 11. Формалистические аспекты лингвистических исследований Ю. Лотмана // // Вестник московского городского педагогического университета. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование». – Москва, 2014. № 2 (14). – 145 с. – с. 11-14.
 12. Формалістичні ідеї в американському структуралізмі.Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2015: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональні аспекти» : [збірник тез]. Том 3.- Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2015. – 104 с. С. 93-95.
 13. Дінамика культурного процесу в України в умовах цивілізаційного кризу .Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2016: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональні аспекти» : [збірник тез]. Том 4.- Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2016. – 124 с. С. 59-60.
 14. Традиції російського формалізму в американській структуралістичній школі 40-50-х рр. ХХ ст.// Гілея (Науковий вісник). Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2016.

 

 

Дисципліни:

 1. Соціологія;
 2. Історія релігійних та етичних вчень;
 3. Філософія науки;
 4. Національний характер та ментальність українців.