Онофрійчук Олена Анатоліївна

Онофрійчук Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент. Випускниця Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. За фахом – філософ, викладач філософських дисциплін (1985 рік).

У 1992 році на базі Київського  національного університету імені Т. Г. Шевченка захистила дисертацію на тему: «Особистісне начало у розвитку філософського знання» на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія (диплом кандидата наук ФС №011839).

Впродовж 1992-1999 років Олена Анатоліївна очолювала кафедру філософських наук Миколаївського педагогічного інституту, де під її керівництвом розроблялась та впроваджувалась у практичну діяльність кафедральна науково-дослідна тема «Методологічні основи оновлення змісту освіти та гуманізація системи навчання», були розроблені програми курсів «Логіка», «Основи філософії», «Культурологія» та «Світова та художня культура» для вчителів шкіл нового типу та експериментальних сільських шкіл.1995 року Рішенням вченої Ради Миколаївського педагогічного інституту Олені Анатоліївні присуджено вчене звання доцента кафедри філософських наук (атестат доцента ДЦ АР № 001959).

Наукова та науково-методична діяльність Олени Анатоліївни знаходить відображення у численних публікаціях у провідних фахових виданнях, збірниках наукових праць Київського, Сумського, Харківського, Рівненського, Одеського, Миколаївського університетів. Вона бере активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та міжрегіональних конференцій. Науковий напрям роботи пролягає через проблему вдосконалення форм та методів навчання в контексті динаміки сучасного суспільства, спроби проаналізувати особистісний вимір сучасних соціальних трансформацій. Наукові праці присвячені також проблемам логіки та методології сучасної науки, актуальним проблемам розвитку соціального знання.

Протягом останніх п’яти років викладає широкий спектр філософських дисциплін: логіку,  філософію, соціологію, історію філософії, філософію історії. Велику увагу приділяє методичному забезпеченню навчального процесу. Під її керівництвом та при безпосередній участі вийшли з друку тлумачний російсько-український словник філософських термінів і понять, навчальний посібник з  історії соціології та підручник із загальної соціології, методичні рекомендації щодо вивчення логіки, навчально-методичний посібник з філософії.

Особливу увагу Олена Анатоліївна приділяє науково-дослідній роботі із студентами. За останні п’ять років особисто під її керівництвом опубліковано понад 50 студентських статей у різних наукових збірниках, близько ста студентів прийняли участь у роботі міжнародних, всеураїнських та міжрегіональних конференцій. За плідну науково-педагогічну роботу зі студентами, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, підтримку престижу вона неодноразово нагороджувалась керівництвом навчального закладу, міста, та області Почесними грамотами.

Основні праці:

 1. Філософія: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 224 с. ISBN 978-617-7123-78-0.
 2. Історія соціології: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Миколаїв: Видавництво ПСІ КСУ, 2006. – 110 с.
 3. Особистісний вимір сучасних соціальних трансформацій // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць/ Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Т.7. – Вип.. 18. – К.; Миколаїв, 2009 . – 468 с. С. 288-292.
 4. Інноваційний вимір духовності сучасного індивіда / монографія. – Теоретико-методологічні засади діяльності університету як центру духовного розвитку особистості / [за заг.ред. Будака В.Д.]. – Миколаїв, 2010. С. 47-52. (авторський колектив).
 5. Інноваційний вимір духовності сучасної людини // Науковий вісник Миколаївського державного університету: Збірник наукових праць. – Випуск 25: Педагогічні науки. – Том 1. – Миколаїв: МДУ, 2009. – 234с. – С. 77 – 88.
 6. Філософські аспекти розвитку дитячої обдарованості // Науковий вісник Миколаївського університету: Збірник наукових праць. – Миколаїв: МНУ, 2013.
 7. Соціокультурна роль еліти в сучасному суспільстві // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 72 (№5). – 966 с. – С. 498-502.
 8. Відтворення інтелектуального потенціалу нації як пріоритетний напрямок розвитку сучасного суспільства // Філософські дослідження: Збірник наукових праць Східноукраїнського університету імені Володимира Даля. Випуск № 19. – Луганськ: вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2013. – 280 с. – С. 102-109.
 9. Обдарованість як форма інтелектуального буття духовності // Філософсько-методологічні аспекти визначення обдарованості: Матеріали круглого столу. 26 жовтня 2011 р., м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – С.60-65.
 10. Духовність як філософська основа освіти обдарованої дитини // Освіта обдарованої та талановитої молоді – національна проблема. Матеріали Всеукраїнської конференції. 1 грудня 2011р. Частина 2., м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – С.42-47.
 11. Духовність як підґрунтя обдарованості // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред.. Журби М.А. – Частина І. – Луганськ: вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2013. – 311 с. – С. 177-180.
 12. Ціннісні орієнтири та соціальне призначення сучасної освіти // Аркасівські читання: Матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 квітня 2013 р.). – Миколаїв: МНУ ім.. В.О. Сухомлинського, 2013. – 326 с. – С. 16-18.
 13. Інтелектуальна еліта – провідник нації на шляху до суспільства знань // Українознавчий альманах. Випуск 16. – Київ, Мелітополь, 2014. – 322 с. – С. 57-62.
 14. Обдарованість і духовність: точки перетину // Материали за 9-а международна научна практична конференція, «Новината за напреднали наука», – 2013. Том 40. Философия. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 64 стр. С. 45-48. ISBN 978-966-8736-05-6.
 15. «Історична пам’ять» як важливий спосіб формування духовних орієнтирів у сучасному суспільстві // Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-practycznej konferencji “Actalne problem nowoczesnych nauk – 2012”. Volume Filozofia.: Premysl. Nauka i studia – 64 str. S. 50-54. ISBN 978-966-8736-05-6.
 16. Роль інтелектуальної еліти в сучасному суспільстві // The European Scientific and Practical Congress “Global scientific unity 2014”. Scientific and practical edition: Prague (Czech Republic), 28th of November 2014. Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Copenhagen, 2014, p. 229. P. 66-69. ISBN 9789665326823.
 17. «Історична пам’ять» як сучасна форма засвоєння соціального досвіду //

Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства: зб. матеріалів Міжнар. Наук.-практ. Конф., Маріуполь, 04 листопада 2015 р. /МДУ; за аг. Ред. Г.І. Батичко. – Маріуполь: МДУ, 2015. – 220 с. – С. 49-51.

 1. Соціальна реальність: нові методологічні підходи до пізнання // Virtus: Scientific Journal / Editor – in – Chief M.A. Zhurba – March # 12, 2017. – 257 p. – P. 33-36.
 2. Динаміка процесів суспільного розвитку та міжкультурна взаємодія // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 119 (4). – 432 с. – С. 246-248.
 3. Інтелектуальна еліта в сучасному глобальному світо устрої // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць /за заг. ред.д.філос.н. Журби М.А. – Частина 1. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 329 с. – С. 16-19.
 4. Концептуальні основи сучасної політичної філософії // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць /за заг. ред.д.філос.н. Журби М.А. – Частина 1. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 329 с. – С. 16-19.

Рожанська Н. В., Дрожанова О. М., Онофрійчук О. А. Загальна соціологічна теорія : Навчальний посібник / за наук. ред. І. А. Мейжис, В. Л. Гавелі. – Миколаїв : Видавництво ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 431 с

 

    Дисципліни:

 1. Аналітика науковості;
 2. Історія філософії;
 3. Філософія;
 4. Сучасна політична філософія;
 5. Теорія пізнання та основи логічного мислення;
 6. Традиційна логіка.