Валькова Євгенія Валеріївна

Валькова Є.В.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук, доцент

Спеціальність: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

 Тема дисертації: Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності в Україні

 Коло наукових інтересів: проблеми адміністративного та кримінального законодавства.

е-mail: evgenija.valkova@rambler.ru

 

Дисципліни:

 1. Інтелектуальна власність;
 2. Кримінальне право;
 3. Конституційне та адміністративне право;
 4. Забезпечення законності та правопорядку.

 

Основні публікації:

 1. Валькова Є.В. Адміністративно – правова охорона права інтелектуальної власності в україні: монографія / Євгенія Валеріївна Валькова. – Миколаїв: «Золоті ворота», 2013. – 200 с.
 2. Валькова Є.В. Кримінальне право. Загальна частина : навчально-методичний посібник / Є.В. Валькова, І.П. Міщук. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 196 с. (Сер. : Навчально-методичні посібники).
 3. Валькова Є.В. Кримінальна відповідальність за посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного України та Російської федерації: порівняльно-правовий аналіз / Є.В. Валькова // Митна справа. – 2012. – № 5. – С.130-136.
 4. Валькова Є.В. «Кримінальна відповідальність за посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного України та Російської Федерації: порівняльно- правовий аналіз» / Є.В. Валькова // Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства». – К.: Державна пенітенціарна служба України. Інститут кримінально – виконавчої служби, 2013. – 74-76.
 5. Валькова Є.В. «Правове регулювання повітряних перевезень в контексті інтеграційних процесів України» // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів «АЕРО – 2013. Повітряне і космічне право». – К.: Компютерпрес, 2013.

Окремі публікації за 3 роки:

 1. Валькова Є.В. Заходи адміністративного примусу як метод адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності / Є.В. Валькова // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №6. – С. 161-164.
 2. Валькова Є.В. Щодо суб’єктивної сторони шахрайства / Є.В. Валькова, Н.В. Костиря // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2015. – 1 (09). – С. 102-106.
 3. Валькова Е.В. Сравнительное исследование уголовно-правовой охраны жизни судьи, народного заседателя или присяжного в Украине и Республике Казахстан / Е.В. Валькова // Журнал «Право и государство»
  Казахского Гуманитарно-Юридического Университета. – 2015. – 2 (67). – С.73-77.
 4. Валькова Є.В. До питання про визначення родового об’єкта злочинів проти правосуддя / Є.В. Валькова, Боляк В.Ю. // Материалы Международной научной конференции «Юриспруденция и практика в третьем тысячелетии». – Университет Павол Шафарик Йозеф в Кошице. – 27-28.02.2015. – С. 162 -164.
 5. Валькова Е.В. К вопросу об определении родового объекта преступлений против правосудия / Е.В. Валькова, А. В. Кондратюк // / Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov. Paneurópska vysoká škola, fakulta práva, Bratislava, Slovenská republika, 2728 novembra 2015 r. – Vydal: Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2015. – С. 39-42.
 6. Валькова Е.В. Сравнительно-правовой анализ некоторых объективных признаков мошенничества по УК Украины и УК стран постсоветского пространства // Материалы Международной научной конференции «Тенденции развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства». – М. : Российский университет дружбы народов, 20 ноября 2015 года. – С. 95-99.
 7. Валькова Є.В. Принципи як елемент механізму адміністративно-правового регулю­вання у сфері охорони права інтелектуальної власності / Є.В. Валькова // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №6. – С. 161-164.
 8. Валькова Є.В. Кримінальна відповідальність за вчинення насильства в сім’ї: зарубіжний досвід / Є.В. Валькова // Науковий журнал «Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства». – 2016. – №1 (Науковий журнал «ECONOMIC AND  LAW  PARADIGM OF MODERN  SOCIETY», Словацька Республіка, ISSN 2414-0414, Міжн. Наук. – метр. База : DOI, Google scholar). №1. – 2016. – С. 274-278.
 9. Валькова Є.В. Право інтелектуальної власності : навчально-методичний посібник / Є.В. Валькова. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 120 с.
 10. 10) Yevheniia Valkova  The foreign experience of the criminal responsibility for domestic violence / Yevheniia Valkova // Журнал Східноєвропейського права. – 2017. – №36. – С. 21-25.
 11. 11) Валькова Е.В. Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности  за посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в Украине и в Республике Казахстан / Е.В. Валькова,                Н.С. Арутюнян, Д.В. Закреничный // Материалы Международной научно-практической конференции «Юридическая наука в условиях евроинтеграции Украины и Молдовы: современные ориентиры правового развития». –                 г. Кишинев, Республика Молдова, 24–25 марта 2017 г. – с. 232-235.
 12. 12) Валькова Є.В. Безоплатна правова допомога у кримінальному процесі України : реалії сьогодення / Є.В. Валькова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності». – Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (3 березня 2017 року). – с. 490-494.
 13. 13) Валькова Є.В. Відповідальність за вчинення насильства в сім’ї в контексті забезпечення прав людини: зарубіжний досвід / Є.В. Валькова // Матеріали науково-практичного семінару, присвяченого Дню прав людини «Права людини: аксіологічний, онтологічний та гносеологічний виміри» (            м. Дніпро, 7 грудня 2016 р.). – с. 21-24.

 

Міжнародна діяльність:

Брала участь у «Осінній школі з кримінального права» , м. Київ, 22-24.10.2015 р. під егідою ОБСЄ – In the period from 22 to 24 october Associate Professor of law Valkova E.V. took part in the Autumn School on Criminal Law, organized and conducted within the project «Assistance Law School to promote human rights» by the Organization for Security and Cooperation in Europe.

20-23 березня 2016 року Валькова Є.В. прийняла участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів «Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства», яка відбулася у містах Межилабірці та Пряшів, що на Словаччині.

Валькова Є.В. виступила із науковою доповіддю на тему «Кримінальна відповідальність за вчинення насильства в сім’ї : зарубіжний досвід».

В рамках конференції було представлено велику кількість доповідей, проведено конкурс студентських робіт.

Спільно з представниками Економічного факультету Технічного університету (м. Кошице) була організована екскурсія навчальним комплексом Пряшівського університету, що справило неабияке враження на учасників конференції.

В рамках програми проведено зустріч з мером міста Межилабірці, депутатами місцевої ради та Пряшівського краю, представниками суддівського корпусу, а також з Главою Культурного Союзу українських трудящих в місті Пряшів.

Варто відзначити широке висвітлення події в словацьких ЗМІ та медіаресурсах Словаччини.

Валькова Є.В. окрім участі у VI Міжнародній науково-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів «Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства» також пройшла у Словаччині наукове зарубіжне стажування. Отримала сертифікат учасника конференції та сертифікат про проходження наукового зарубіжного стажування (108 годин) за відповідним напрямом: „Право”,  що є підтвердженням наявності в особи зарубіжного досвіду.

За результатами конференції видано номер наукового журналу «ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY» (ISSN: 2414-0414, місце реєстрації  Словаччина), де опублікована стаття Валькової Є.В. на тему «Кримінальна відповідальність за вчинення насильства в сім’ї : зарубіжний досвід» (стр. 274 – 278).