Хрящевська Людмила Михайлівна

ORSID  IDhttps://orcid.org/0000-0003-2611-0817  
Researcher   ID  (WoS)AAR-8506-2020
Google  Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yFAJCqwAAAAJ
E-mailKHRIASHCHEVSKAL@mdu.edu.ua
ПосадаДоцент кафедри історії
Науковий ступінькандидат історичних наук
Вчене званнядоцент
Базова освітаЗаклад вищої освіти: Миколаївський державний інститут імені В. Г. Бєлінського, 1994 р. Спеціальність: Історія
Кваліфікація: вчитель історії
Інформація  про  захист  дисертаціїДисертація на здобуття ступеня кандидата наук 
Тема: «Господарства німецьких колоністів Півдня України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)»
Спеціальність: 07.00.01 – історія України
Дата і місце захисту: 12 грудня 2008 р. Національний університет «Києво-Могилянська академія» https://res.in.ua/gospodarstva-nimecekih-kolonistiv-pivdnya-ukrayini.html
Підвищення  кваліфікаціїРік: 2021
Установа: Університет страхування та фінансів (VUZF University) (м. Софія, Болгарія)
Тема: Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції Сертифікат № BG/VUZF 685-2020
Навчальні  дисципліни, які викладає  Музеєзнавство та охорона культурної спадщини _4 курс_014
Музеєзнавство та охорона культурної спадщини _3 курс_032
Музеєзнавство та охорона культурної спадщини _3 курс_014
Практичні навички вчителя на уроках історії у школі_4 курс_032
Практичні навички вчителя на уроках історії у школі_4 курс_014
Практичні навички вчителя на уроках історії у школі_3 курс_032
Практичні навички вчителя на уроках історії у школі_3 курс_014
Шкільний курс «Історія» та методика його викладання у профільній школі _5 курс_014
Етнологія (етнічний вимір міграційних процесів)_3курс_032
Робочі програми навчальних дисциплін

Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем

1. Назва програми / теми: «Історико-культурна та хронологічна інтерпретація матеріалів приміщення № 25 укріплення поселення «Дикий Сад», епоха фінальної бронзи» на території Центрального району Миколаївської області
Підстава виконання (договір, угода, наказ тощо): Наказ ректора МНУ № 371 від 22.09.2020 р.
Виконавці: Горбенко К.В., Кузовков В.В., Смирнов О.І., Хрящевська Л.М.
Освоєні кошти: Загальна сума: 22 800 грн., Авторська частка: 5 тис. грн.
Одержаний результат: Проведена історико-хронологічна інтерпретація матеріалів приміщення № 25 ук укріплення поселення «Дикий Сад», епоха фінальної бронзи» на території Центрального району Миколаївської області  

2. Назва програми / теми: «Розробка матеріалів для промоційного туру археологічними пам’ятками епохи бронзи та античності міста Миколаєва»
Підстава виконання (договір, угода, наказ тощо): Договір No 334/02.02.01-34/02/20 від 25.08.2020 р. Наказ № 310 від 02.09.2020.
Виконавці: Горбенко К.В., Кузовков В.В., Смирнов О.І., Хрящевська Л.М.
Освоєні кошти: Загальна сума: 20.000 грн., Авторська частка: 5 тисяч
Одержаний результат: Розроблено матеріали для промоційного туру археологічними пам’ятками епохи бронзи та античності міста Миколаєва  

3. Назва програми / теми: Типологічна, історико-культурна та хронологічна інтерпретація археологічних матеріалів городища фінального бронзового віку «Дикий сад та античного городища «Березань»
Підстава виконання (договір, угода, наказ тощо):
Виконавці: Горбенко К.В., Кузовков В.В., Смирнов О.І., Хрящевська Л.М.
Освоєні кошти:
Одержаний результат:

Наукові публікації

Публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science 
N. Rudkevych, K. Hotsuliak,  H. Marynchenko, L. Hryashchevskaya, T. Ivanova The development of teachers’ professional competence within the conditions of modernization of the educational environment //Revista Tempos E Espaços Em Educação, – 2020 –13(32). – С.1-22
Посилання: http://dx.doi.org/10.20952/revtee.v13i32.14728
Web of Science
Публікації у періодичних  виданнях  країн  ОЄСР
Хрящевська Л.М. Державні гарантії забезпечення та регулювання правового статусу учасників антитерористичної операції в Україні // Сolloquium-journal №22 (46), 2019 Część 3 (Warszawa, Polska). S. 47–50. Посилання: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/10/Colloquium-journal-2246-chast-3.pdf
Країна: Польща
Хрящевська Л.М. Законодавча база у сфері охорони археологічних пам’яток та створення музейних осередків // Сolloquium-journal №24 (48), 2019 Część 6 (Warszawa, Polska). S. 54–58.
Посилання: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/12/colloquium-journal-2448-chast-6.pdf
Країна: Польща
Хрящевська Л.М. Символіка поховального культу грецького населення Нижнього Побужжя // Сolloquium-journal №21 (45), 2019 Część 5 (Warszawa, Polska. S. 18–21.
Посилання: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2019/10/Colloquium-journal-2145-chast-5.pdf
Країна: Польща
Хрящевська Л.М. Історичні умови урбанізації на Півдні України // Сolloquium-journal №4 (56), 2020 Część 5 (Warszawa, Polska). S. 13–17.
Посилання: DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11366
Країна: Польща
Хрящевська Л.М.Демографічні наслідки  урбанізації в Україні (за даними загальних переписів населення 1959-2001 рр.) // Сolloquium-journal №8 (60), 2020 Część 3 (Warszawa, Polska). S.12–16.
Посилання: DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11541
Країна: Польща
Хрящевська Л.М.Теоретичні підходи до вивчення етногенезу, психологічних та антропологічних особливостей українців на рубежі ХІХ – ХХ ст. // Сolloquium-journal №12 (64), 2020 Część 3 (Warszawa, Polska). S. 7–11. Посилання: DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11796
Країна: Польща
Хрящевська Л.М.Аналіз етнічного відродження національних меншин в умовах становлення української державності в 90-х роках ХХ ст. // Сolloquium-journal № 13(65), 2020 Część 4 (Warszawa, Polska). S. 32–36. Посилання: DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11874
Країна: Польща
Хрящевська Л.М.Дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами Київської школи // Colloquium-journal №18 (70), 2020 Część 3. (Warszawa, Polska). S. 4-9. Посилання: DOI: 10.24411/2520-6990-2020-12020 Країна: Польща
Хрящевська Л.М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення культурогенезу  українського народу // Colloquium-journal №21 (73), 2020. Część 1. (Warszawa, Polska). S. 14-18.
Посилання: DOI: 10.24411/2520-6990-2020-12107
Країна: Польща
Хрящевська Л.М.Естетичні погляди світогляду українців як чинник гармонізації етнокультурного буття // Colloquium-journal №31 (83), 2020. Część 3. (Warszawa, Polska). S. 28-33.
Посилання:DOI: 10.24412/2520-2480-2020-3183-28-33
Країна: Польща
Публікації в фахових виданнях категорій А та Б
 Хрящевська Л.М. Національно-культурні об’єднання як прояв національного відродження та розвиток етнічних меншин в 90-х роках ХХ століття // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 1 (28) січень, 2016. – Частина 2. – 155 с. – С. 16-20.
Посилання: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/1/49.pdf
Категорія видання: Б
Хрящевська Л.М. Причини, динаміка еміграційних потоків з України та соціально-демографічна характеристика мігрантів у 90-х роках ХХ ст.. роках // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 3 (15). – (липень-вересень). – Т. 1. – 131 с. – С. 62-67.
Посилання: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eminak_2016_3(1)__1.pdf
Категорія видання: Б
Хрящевська Л.М. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України в 1989-2001 роках // Емінак: науковий щоквартальник. –№ 1(13). – (січень-березень). – Т. 2. –Київ-Миколаїв, 2016. – 140 с. – С. 69-74. Посилання: https://www.academia.edu/28843082/
Категорія видання: Б
Хрящевська Л.М. Демографічна криза та руйнація соціальної інфраструктури в українському селі у 1991-2001 роках // Емінак: науковий щоквартальник. 2017. – № 1(17). (січень-березень). – Т. 4.– 139 с. – С. 91-95.
Посилання:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_1%284%29__17
Категорія видання: Б
Хрящевська Л.М. Динаміка й основні напрямки еміграційних потоків з України у 90-х рр.. ХХ ст..// Емінак: науковий щоквартальник. 2017. № 3(19).  (липень-вересень). Т. 3. 143 с. – С. 90-94.
Посилання: http://oaji.net/articles/2017/294-1521563202.pdf
Категорія видання: Б
Хрящевська Л.М. Мовна структура та рівень урбанізації етнічних меншин в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.. // Емінак: науковий щоквартальник. Київ-Миколаїв. 2018. № 1 (21) (січень-бередень). Т. 1. 159 с.
Посилання : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eminak_2018_1(1)__1.pdf
Категорія видання: Б
Нормативно-правове забезпечення та проблеми соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей // Емінак: науковий щоквартальник. Київ-Миколаїв. 2018. № 4 (24) (жовтень-грудень). Т. 2. 192 с.С. 87-91.
Посилання: https://eminak.net.ua/index.php/eminak/issue/download/45/EMINAK%20N24-2
Категорія видання: Б
Аналіз соціальної структури українського суспільства з початку 1990-х до кінця 2001 років //«Гілея: науковий вісник». К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 145.(№ 6). Ч. 1. Історичні науки. – 222 с. – С. 199-203.
Посилання: http://gileya.org/download.php?id=190
Категорія видання: Б

Навчально-методичні праці 

Етнонаціональна політика в Україні в період незалежності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 208 с.
Режим доступу: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/806
Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів . Електрон. дані. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – 220 с. ISВN 978-966-916-328-8
Режим доступу:  http://history.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01
Охорона та збереження пам’яток історії та культури (Витяг із протоколу № 19 засідання вченої ради Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського від 28.05.2019 р.)
Режим доступу: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/470

Авторське право

Етнонаціональна політика в Україні в період незалежності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83355 від 30.11.2018

Навчальний посібник «Етнографія України». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89711 від 11.06.2019