Лабораторія археології та етнології

У 2004 р. на базі історичного факультету створено освітньо-наукову лабораторію археології та етнології.

Програма роботи лабораторії передбачає польові та камеральні дослідження археологічних пам’яток регіону Степового Побужжя від бронзового віку до середньовіччя та стародавніх артефактів. Мета – історичні, археологічні та етнологічні дослідження, збереження і використання в навчальних цілях  здобутків матеріальної та духовної культури племен та народів Півдня України.

При лабораторії існує реставраційний центр по роботі з артефактами, де студенти мають можливість отримати практичні навички з аналізу та реконструкції давніх матеріалів.

Основні напрямки діяльності лабораторії:

 • Археологічні розвідки та розкопки на території Миколаївської та Херсонської областей.
 • Підводні дослідження в акваторії Чорного моря.
 • Обробка археологічного матеріалу, поповнення музейного фонду України.
 • Міжнародне співробітництво у сфері археологічних досліджень.
 • Організація та проведення археологічної практики студентів-істориків.
 • Формування у студентів інтелектуального та психологічного прагнення до новацій.
 • Написання статей до провідних вітчизняних та зарубіжних фахових видань та журналів, що входять до міжнародних наукометричних баз.
 • Участь у конференціях різного рівня (всеукраїнських та міжнародних).
 • Виставкова діяльність.
 • Профорієнтація: організація та проведення екскурсій на стародавніх пам’ятках та в музеї факультету.
 • Співробітництво з навчально-педагогічними установами м. Миколаєва.
 • Співробітництво з регіонально-ландшафтними парками, музеями міста та області.
 • Організація наукових міжнародних конференцій («Ольвійський форум», «Первісна археологія», «Аркасівські читання»);
 • Наукові дослідження проводяться у рамках фундаментальної теми № 0118U003394: «Комплексне дослідження археологічних пам’яток Нижнього Побужжя ІІІ тис. до н.е. – XV ст. (Пам’яткоохоронний аспект)».

  Очікувані результати:

 • Висновок про технічний стан стародавніх пам’яток регіону;
 • Уточнення розмірів та планування археологічних пам’яток, площа розповсюдження культурних шарів та хронологія об’єктів.
 • Нові знання про стародавню історію Надчорноморського регіону та культурогенез давнього населення регіону у взаємозв’язку з європейською цивілізаційною компонентною.
 • Теоретична модель культуроґенезу давнього населення Нижнього Побужжя від епохи бронзового віку до високого середньовіччя.
 • Наукові статті у фахових та наукометричних журналах (Scopus; Index Copernicus.
 • Схеми туристичних маршрутів, програма для археологічного та зеленого туризму.
 • Створеня методичного кейсу занять та екскурсій з краєзнавства: «Старожитності Миколаївщини: стежками минулого» з метою популяризації історії та археології, виховання любові до Рідного краю, формування національної самосвідомості та гідності серед учнівської молоді.