Маринченко Ганна Миколаївна

ORSID  IDhttps://orcid.org/0000-0003-3208-0546 
Researcher   ID  (WoS)https://publons.com/researcher/AAR-4479-2020/ 
Google  Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=5qPS8V4AAAAJ&hl=uk
E-mailmarynchenkoh@mdu.edu.ua
Посадастарший викладач 
Науковий ступінькандидат історичних наук
Базова освітаЗаклад вищої освіти:
Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського, 2007 р.
Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія
Кваліфікація: Бакалавр педагогічної освіти, вчитель історії загальноосвітньої школи другого ступеня

Заклад вищої освіти:
Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського, 2007 р.
Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія
Кваліфікація: Вчитель історії і правознавства

Заклад вищої освіти:
Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського, 2007 р.
Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія
Кваліфікація: Магістр педагогічної освіти, викладач історії
Інформація  про  захист  дисертаціїДисертація на здобуття ступеня кандидата наук 
Тема: «Відносини радянської влади та церкви у Південній Україні (друга половина 40-х- середина 60-х років XX століття)»
Спеціальність: 07.00.01 – історія України
Дата і місце захисту: 2014, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.
Режим доступу
Наявність  сертифікату  В2
Підвищення  кваліфікаціїРік: 2021
Установа: Belgian Education Council (Brussels, Belgium) (22.03.2021-23.04.2021)
Тема: “Improving the quality of e-learning and blended learning” (total 72 hours)
Сертифікат № 3ППКДО04 

Рік: 2021
Установа: Belgian Education Council (Brussels, Belgium) (20.01.2021-24.02.2021)
Тема: “Strategies for implementation of the concept of adaptation of the system of higher and postgraduate education to the digital generation”  (total 24 hours)
Сертифікат № MKAD090 

Рік: 2021
Установа: University of Finance, Business and Entrepreneurship (Sofia, Bulgaria) (02.11.2020-30.01.2021)
Тема: “Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend” (total 180 hours = 6 credits ECTS)
Сертифікат № BG/VUZF/683-2020 

Рік: 2018 
Установа: Академія інноваційного розвитку освіти  (м. Київ-Миколаїв, Україна) (11.06.2018-15.06.2018)
Тема: “Упровадження ІКТ та інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі” (30 год.) 
Сертифікат № С2018-023 від 15.06.2018 р.
Навчальні  дисципліни, які викладає
Спеціальні історичні дисципліни та джерелознавство
Теорія і практика наукових досліджень
Теорія та методика навчання історії
Теорія та методика навчання суспільствознавчих дисциплін
Інноваційні освітні технології викладання історії у заклахах освіти
Методика викладання історії у закладі вищої освіти

Робочі програми навчальних дисциплін 
Членство 
у  Експертній  раді 
МОН та  інших  дорадчих  органах,  спеціалізованих  учених  радах,  редакційних  колегіях  фахових
видань тощо
2020 року включено до складу експертів для здійснення експертизи електронних версій підручників (крім електронних) для закладів загальної середньої освіти 8 клас “Історія України”

Наукові публікації

Публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science 
Rudkevych, N., Hotsuliak, K., Marynchenko, H., Hryashchevskaya, L., & Ivanova, T. (2020). The development of teachers’ professional competence within the conditions of modernization of the educational environment. Revista Tempos E Espaços Em Educação, 13(32), 1-22. 
Посилання: https://doi.org/10.20952/revtee.v13i32.14728 
Web of Science
Marynets, N., Marynchenko, H., Vynnychuk, R., Voloshchuk, H., & Voropayeva, T. (2022). Education of humanitarian specialists during COVID-19 pandemic. International Journal of Health Sciences6(1), 244–254.
Посилання: https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n1.3907
Scopus
Публікації у періодичних  виданнях  країн  ОЄСР
Маринченко Г.М., Ревенко В.В. Стан шкільної освіти України в повоєнні роки: проблеми та шляхи вирішення (за матеріалами південних областей України). Web of Scholar. International Academy journal. –2018– 2(20), Vol.5. – Р. 112-115
Посилання: https://rsglobal.pl
Країна: Poland
Маринченко Г.М., Ревенко В.В. Стан освіти України в повоєнний період: огляд історіографії. The scientific heritage. 2020 № 45. Р.3 s. 40-43
Посилання: http://www.scientific-heritage.com 
Країна: Budapest, Hungary
Іванова Т.Ю., Маринченко Г.М. Реалізація технологій критичного мислення під час вивчення курсу «Нова історія країн Сходу». Sciences of Europe. – 2020. – № 50. – Vol. 4. – р. 32-37.
Посилання: https://www.europe-science.com 
Країна: Praha, Czech Republic
Маринченко Г.М. Карти «Проппа» і «Пассаторе» у розвитку мовленнєвої компетентності на уроках суспільствознавчих дисциплін. Sciences of Europe. – 2020. – № 58. – Vol. 3. – р. 38-41.
Посилання: https://www.nacr.cz  
Країна: Praha, Czech Republic
Маринченко А.Н., Иванова Т.Ю. Коминтерн в борьбе против религии (на примере религиозной политики в УРСР). Paginae Historiae Sborník Národního Archivu. – 2020. – 28/2. – P. 219-231.
Посилання: https://www.nacr.cz  
Країна: Praha, Czech Republic
Маринченко Г.М., Ревенко В.В. Організація навчання з використанням технологій дистанційної освіти в Україні. Journal of science. Lyon. – 2020. – 15. – p. 29-31.
Посилання: http://www.joslyon.com 
Країна: Lyon, France
Публікації в фахових виданнях категорій А та Б
Маринченко Г.М. Національна символіка доби революційних змагань 1917-1921 років: дослідження питання. Емінак: науковий щоквартальник. 2017. – № 3 (19) (липень-вересень). – Т. 2. – 142 с. – С.114-116.
Посилання: https://www.academia.edu 
Категорія видання: Б
Маринченко Г.М. Заклади освіти та культури Миколаївщини в антирелігійній пропаганді періоду хрущовської «відлиги» (за матеріалами періодичних видань). Емінак: науковий щоквартальник. 2018. – Том 2. – № 4 (24). –  С. 62-65.
Посилання: https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/59 
Категорія видання: Б
Маринченко Г.М. Формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя історії засобами сучасних ІКТ. Актуальні питання гуманітарних наук. – 2019. – Вип. 23. – Том 2. – 172 с. – С. 149-153. 
Посилання: https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/23.166353 
Категорія видання: Б
Маринченко Г.М. Вебінари в самоосвіті та розвитку інформаційної компетентності вчителя суспільствознавчої галузі. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2019. – № 87. – С. 193-197. 
Посилання: https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2019-87-35 
Категорія видання: Б
Маринченко Г.М., Ревенко В.В. Відновлення та діяльність клубів на Миколаївщині в повоєнний період (1945–1955 рр.). Емінак: науковий щоквартальник. 2019. № 4 (28) – С.83-90
Посилання: https://doi.org/10.33782/eminak2019.4(28).344 
Категорія видання: Б
Маринченко Г.М. Дистанційна освіта в Україні: історія та сучасний стан. Інноваційна педагогіка. – 2020. – Випуск 22. – Т.3. – С.188-191.  
Посилання: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/22-3.41 
Категорія видання: Б
Маринченко Г.М. Дистанційні курси в самоосвіті та розвитку інформаційної компетентності вчителя суспільствознавства. Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 27. – Том 3 – С. 229-233.  
Посилання: https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/27.203728  
Категорія видання: Б
Маринченко Г.М. Метод «гексагон» і розвиток критичного мислення на уроках історії. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – 2020. – Випуск 1 (11). – 290 с. – С.154–157.  
Посилання: https://doi.org/10.31339/2413-3329-2020-1(11)-154-157 
Категорія видання: Б

Навчально-методичні праці 

Історія рідного краю: Миколаївщина: підручник для учнів. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 628 с. – С. 117-128. (розділ Козацькі часи).
Вітовщина. Історія рідного краю. – Миколаїв: Видавництво Яслав, 2018. – 224 с. (розділ Храми та церкви району). 
Спеціальні історичні дисципліни. – Миколаїв: МНУ, 2018. –  191 с.(протокол вченої ради МНУ імені В.О. Сухомлинського №11 від 21 грудня 2018 р.)
Режим доступу
Методика викладання історії у закладах вищої освіти. – Миколаїв : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. — 292 с.
Режим доступу
Педагогічна практика здобувачів вищої освіти спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія): програма та методичні рекомендації: навчально-методичний посібник  / упорядник Г.М. Маринченко. – Херсон : Олді+, 2022. – 172 с.
Режим доступу
Методика викладання історії у ЗЗСО: матеріали для організації самостійної роботи під час дистанційного та змішаного навчання: навчально-методичний посібник / Г. М. Маринченко. – Миколаїв : видавець Румянцева Г. В., 2022. – 209 с.
Режим доступу

Керівництво  студентами-переможцями   наукових  конкурсів  та  змагань,  прирівняних  до  них  

Студент: Манько Є.О
Назва конкурсу: Національному конкурсі творчих робіт (есе) «Європейські цінності» до Дня Соборності УкраїниІнститут політико-правових та релігійних досліджень,
Київ,з 25.11.2018 по 22.01.2019
Диплом ІІ ступеня 
Студент: Бєляєва К.О. 
Назва конкурсу: Національному конкурсі творчих робіт (есе) «Шлях становлення української державності» до Дня Незалежності УкраїниІнститут політико-правових та релігійних досліджень,
Київ,з 08.04.2019 по 24.08.2019
Диплом ІІ ступеня 

Членство в наукових спілках/організаціях:

Національна спілка краєзнавців України (2016)

Геральдичне товариство України (2015)

Академическая сеть по поиску решений и обмену опытом в сфере высшего образования (2021)

Персональний сайт: https://sites.google.com/view/marinchenko-an