Рижева Надія Олександрівна

ORSID  IDhttps://orcid.org/0000-0001-8379-4325 
Google  Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=K5KFRDkAAAAJ&hl=ru
E-mailryzheva.nadiya@gmail.com
Посадазавідувач кафедри історії, професор
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Вчене званняпрофесор
Базова освітаЗаклад вищої освіти:
Миколаївський державний інститут імені В. Г. Бєлінського, 1978 р.
Спеціальність: Історія
Кваліфікація: Вчитель історії та суспільствознавства
Інформація  про  захист  дисертаціїДисертація на здобуття ступеня доктора наук 
Тема: «Суднобудування в Україні: етапи й особливості розвитку (від давнини до початку ХХ ст.)»
Спеціальність: 07.00.01 – історія України
Дата і місце захисту: 2010, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Режим доступу
Підвищення  кваліфікаціїРік: 2021
Установа: Університет страхування та фінансів (VUZF University) (м. Софія, Болгарія)
Тема: Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції
Вихідні дані сертифіката:
Навчальні  дисципліни, які викладаєНаука в історії суспільства
Історико-науковий контекст духовної парадигми людської цивілізації
Соціально-рольовий статус чоловіка та жінки в історії
Історія релігії та церкви України

Робочі програми навчальних дисциплін

Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем

Назва програми / теми: Наукове дослідження історії Миколаївського економічного ліцею № 2 Миколаївської міської ради Миколаївської області «Миколаївський економічний ліцей № 2: історичний поступ та сьогодення»
Підстава виконання (договір, угода, наказ тощо) : Наказ ректора МНУ № 371 від 22.09.2020 р.
Виконавці: Рижева Н.О., Нефьодов Д.В.
Освоєні кошти: Загальна сума – 6 тис. грн.
Авторська частка – 3 тис. грн.
Одержаний результат: Проведено наукове дослідження історії Миколаївського економічного ліцею № 2 Миколаївської міської ради Миколаївської області «Миколаївський економічний ліцей № 2: історичний поступ та сьогодення»

Наукові публікації

Публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science
Ю. Шаповал, Н. Рижева. Учасник і літописець Української революції: Павло Христюк (до 130-річчя з дня народження). Український історичний журнал. – 2020. – Число 2. – С. 198. 
Посилання: https://doi.org/10.15407/uhj2020.02.198
Web of Science
Vadym MASHTALIR, Nadiia RYZHEVA. Military-historical collections in the context of the formation and development of the museum network of Ukraine in the 19th – early 20th centuries. East European Historical Bulletin. – Drohobych: Publishing House “Helvetica”, 2020. – Issue 17. – С. 69-78.
Посилання: DOI: 10.24919/2519-058x.17.218196
Web of Science
Griffen, L., & Ryzheva, N. (2021). Technology as a socio-historical phenomenon. History of Science and Technology11(1), 26-37.
Посилання: https://doi.org/10.32703/2415-7422-2021-11-1-26-37
SCOPUS
Mashtalir, V. & Ryzheva, N. (2021).
Network Research and Classification of Military History Museums in Ukraine.
Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 19, 217-227.
Посилання doi: 10.24919/2519-058X.19.233834
Web of Science
Публікації у періодичних  виданнях  країн  ОЄСР
Рыжева Н.А. Историческая трансформация культурно-духовных алгоритмов. Сolloquium-journal /Miedzynarodowe czasopismo naukowe //Political science Historical sciences Public аdministration №26 (50), 2019 Część 5 (Warszawa, Polska)  – C.57–60.
Посилання: https://doi.org/10.15407/uhj2020.02.198
Країна: Польща
Рижева Н.О. Формування традицій суднобудування в Північному Причорномор’ї. Сolloquium-journal /Miedzynarodowe czasopismo naukowe //Art Cultural studies Historical sciences Philological sciences  №27 (51), 2019 Część 7 (Warszawa, Polska) – C. 31–34.
Посилання: https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11046
Країна: Польща
Рыжева Н.О. Исторические реалии формирования научных знаний в традиционных обществах. Сolloquium-journal №8 (60), 2020 Część 3 (Warszawa, Polska). S.9-12.
Посилання: https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11540
Країна: Польща
Рижева Н.О. Цивілізаційні виклики і науково-світоглядні уявлення на початку ХХІ ст. Сolloquium-journal № 13(65), 2020. S. 29-32. 
Посилання: https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12020
Країна: Польща
L. Griffen, N. Ryzheva. The Driving Power of Social Processes from the Perspective of History of Science and Technology. Intellectual archive. Volume 9, Number 3. 2020 (Concord, Ontario). S. 79-84.
Посилання: DOI: 10.32370/IA_2020_09_9 
Країна: Канада
Публікації в фахових виданнях категорій А та Б
Рижева Н.О., Ласінська М.Ю. Дослідження класичних старожитностей Нижнього Побужжя у XIX столітті : історіографія питання. Емінак: науковий щоквартальник. 2016. №4 (16) (жовтень-грудень). Спецвипуск: Пам’яті В.В. Крапівіної / Упорядники: Н.О. Гаврилюк, О.І. Смирнов. – Київ-Миколаїв, 2016. – С.327-335.
Посилання: file:///C:/Users/Kafedra/Desktop/eminak_2016_4_42.pdf
Категорія видання: Б
Рижева Н.О. Знищення Агро-Джойнту в Україні (за документальними джерелами) Емінак: науковий щоквартальник. 2017. №3 (19) (липень-вересень). Миколаїв, 2017. –   С.79-83.
Посилання: file:///C:/Users/Kafedra/Desktop/eminak_2017_3(2)__11.pdf
Категорія видання: Б
Ryzheva N. (2018). Виробнича спрямованість Миколаєва за історико-краєзнавчими акцентами. Емінак: науковий щоквартальник, 1(4 (24), 146-150. 
Посилання: https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/111
Категорія видання: Б
Griffen L., & Ryzheva N. (2020). Історико-культурна спадщина як соціальний феномен. Емінак: науковий щоквартальник, (2(30), 238-247.
Посилання: https://doi.org/10.33782/eminak2020.2(30).429
Категорія видання: Б
Монографії
Рижева Н.О. Південний регіон України: розмаїття культурної спадщини. Регіональні особливості нерухомих пам’яток України / кол.авт.: Бичковська Г. М., Гаврилюк О. Н., Гаврилюк С. В.; під заг. ред. Л. О. Гріффена, О. М. Титової : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 223-243.
Посилання: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163287
Авторська частка: 19/276

Навчально-методичні праці 

Істоpія стаpодавнього світу (Гpеція та Pим) : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти / Н. О. Pижева, К. В. Гоpбенко, В.В. Кузовков, Д. В. Філатов. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 229 с.
Режим доступу
Історія Стародавнього світу (доба первісності): Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.О. Рижева,К.В. Горбенко, В.В. Кузовков, Д.В. Філатов. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – 185 с.
Режим доступу
Історія Стародавнього Сходу : навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти / Н. О. Рижева, К. В. Горбенко, В.В. Кузовков. – Миколаїв , 2019. – 247 с.
Режим доступу
Рижева Н.О. Трансформаційні процеси гендерних реалій у світовій та вітчизняній історії: Навчально-методичний посібник. Миколаїв. 2021. – 196 с.
Режим доступу
Рижева Н. О. Наука в історії суспільства : навчально-методичний посібник / Н. О. Рижева. – Миколаїв: СПД Румянцева, 2021. 201 с.
Режим доступу

Наукове  керівництво  здобувачами  ступеня кандидата  наук

Мітковська Тетяна СергіївнаДисертація на здобуття ступеня кандидата наук
Тема: Розвиток гідрографії в Північному Причорномор’ї у XIX – на початку XX ст.
Спеціальність: 07.00.01 – історія України
Дата і місце захисту:  2018, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Режим доступу
Фесенко Анжеліка АртурівнаДисертація на здобуття ступеня кандидата наук
Тема: Внесок почесних громадян півдня України у розвиток регіону другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Спеціальність: 07.00.01 – історія України
Дата і місце захисту:  2018, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Режим доступу

Нагороди:

  1. Грамота Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (2010 рік)
  2. Грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації (2013 рік)
  3. Диплом Міністерства освіти і науки України кафедрі археології, давньої та середньовічної історії МНУ імені В.О. Сухомлинського за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти (2014 р)
  4. Медаль Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2014» Міністерства освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України (2014 р)
  5. Диплом Миколаївської обласної державної адміністрації Переможця ІХ обласного конкурсу «Краща Миколаївська книга» у номінації «Краще учбове видання та підручник» (2015 р.)