Нефьодов Дмитро Валерійович

ORSID IDorcid.org/0000-0003-1992-7271
Researcher ID (WoS)F-6345-2019
Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=lNpV7YUAAAAJ
E-mailnefyodovdv@gmail.com
Посададоцент кафедри історії
Науковий ступіньдоктор історичних наук
Базова освітаЗаклад вищої освіти: Миколаївський державний університет імені  В. О. Сухомлинського, 2010 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія
Кваліфікація: Магістр педагогічної освіти, викладач історії
Інформація про захист дисертаціїДисертація на здобуття ступеня доктора наук
Тема: «Робітничий клас УРСР в повоєнне двадцятиріччя (1946–1965 рр.): історіографія проблеми»
Спеціальність: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Дата і місце захисту: 2018, Запорізький національний університет http://phd.znu.edu.ua/page//aref/01/aref_Nefyodov.pdf
Підвищення  кваліфікаціїРік: 2020 Установа: Куявський університет (Cuiavian University) (м. Влоцлавек, Польща)
Тема: Проблеми та процес реформування освіти в галузі історичних наук в Україні та країнах ЄС
Вихідні дані сертифіката: № HSI-132101-KSW from 21.08.2020
Навчальні дисципліни, які викладаєІсторія та культура України_1 курс (загальноуніверситетська дисципліна)
Джерела з історії України та архівна справа_3 курс_032
Дискусійні питання в сучасній історичній науковій парадигмі_6 курс_032
Історичне архівознавство та історія музейної справи_5 курс_032
Дискусійні питання в сучасній історичній науковій парадигмі_5 курс_032
Історія України (новітня)_4 курс_032
Історія України (новітня)_4 курс_014
Робочі програми навчальних дисциплін
Публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science
Nefyodov D. The Ukrainian SSR postwar working class (1946–1965) in the evaluation of the sovietology in the west. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич: Гельветика, 2018. Вип. 7. С. 160–172.
Режим доступу: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/130665/133510 DOI: 10.24919/2519-058x.7.130665
Посилання: 10.24919 / 2519-058X.7.130665
Web of Science
Нефьодов Д. В. Українське робітництво післявоєнного періоду (1946–1965 рр.) в історіописанні діаспори. Сторінки історії: Збірник наукових праць. Вип. 49. 2019. С. 179–190. http://history-pages.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/02/49_13_Nefiodov.pdf
DOI: 10.20535/2307-5244.49.2019.189573
Посилання: 10.20535 / 2307-5244.49.2019.189573
Web of Science
Публікації у періодичних виданнях країн ОЄСР
Nefyodov D. The Use of Local Lore Materials at Lessons of History of Ukraine in Secondary General Education Institutions. Intellectual Archive. 2020. April–June. P. 74–77.
Посилання: http://www.intellectualarchive.com/Journal_Files/IAJ_2020_02.pdf https://doi.org/10.32370/IA_2020_06_10
Країна: Канада
Nefyodov D. Historical Science in the Countries of the European Union as a Factor of Unification and Reconciliation: Experience for Ukraine in the Context of European Integration. Intellectual Archive. 2021. January–March. P. 38–41. Посилання: http://intellectualarchive.com/?link=iaj202101 https://doi.org/10.32370/IA_2021_03_06
Країна: Канада
Публікації в фахових виданнях категорій А та Б
Nefyodov D. The sources of the historiographic research of the Ukrainian SSR working class (1946–1965). Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць. Вип. 16. 2016. С. 87–92.
Посилання: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Hist-visnyk-42-25.pdf
Категорія видання: Б
Нефьодов Д. В. Історіографія робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя: дослідження проблеми в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред кол. О. Петречко (гол. ред.) та ін. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. Вип. 38. С. 134–149. Посилання: http://phh.dspu.edu.ua/article/view/123183
Категорія видання: Б
Нефьодов Д. В. Історіографія робітництва УРСР повоєнного періоду: зародження та перші кроки дослідження проблеми (1946–1964 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. Вип. 48. С. 242–244.
Посилання: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2017_48_47
Категорія видання: Б
Нефьодов Д. В. Розвиток сучасних вітчизняних історіографічних досліджень (На прикладі тематики радянського повоєнного робітництва). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О. А. Мельничука. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 403–409.
Посилання: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2017_25_81
Категорія видання: Б
Нефьодов Д. В. Робітництво УРСР у повоєнний період: зародження радянської історіографії теми (1946–1953 рр.). Емінак: науковий щоквартальник. 2017. 1 (17) (січень–березень). Т. 3. С. 61–66.
Посилання: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_1%283%29__14
Категорія видання: Б
Нефьодов Д. В. Соціалістичне змагання у середовищі українського повоєнного робітничого класу (1946–1965 рр.) у радянській історіографії другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр. Емінак: науковий щоквартальник. 2017. 2 (18) (квітень–червень). Т. 2. С. 103–110.
Посилання
Категорія видання: Б
Нефьодов Д. В. Відображення історії робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946–1964 рр.) в радянській науковій літературі перебудовчого періоду (1985–1991 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. Вип. 49. С. 233–236.
Посилання: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2017_49_46
Категорія видання: Б
Нефьодов Д. В. Соціалістичне змагання та рух за комуністичну працю в повоєнній Україні (1946–1965 рр.) в працях радянських дослідників другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць. Вип. 18. 2017. С. 65–70.
Посилання: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2017_18_8
Категорія видання: Б
Нефьодов Д. В. Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації повоєнного робітництва УРСР (1946–1965 рр.) у працях радянських науковців другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. Емінак: науковий щоквартальник. 2017. 3 (19) (липень–вересень). Т. 1. С. 87–91.
Посилання
Категорія видання: Б
Нефьодов Д. В. Радянська історична наука другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. про культурно-технічний рівень повоєнного робітництва УРСР (1946–1965 рр.). Емінак: науковий щоквартальник. 2017. 4 (20) (жовтень–грудень). Т. 1. С. 112–115.
Посилання
Категорія видання: Б
Нефьодов Д. В. Висвітлення суспільно-політичної активності повоєнного робітництва УРСР (1946–1965 рр.) в радянській науковій літературі другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць. Вип. 19. 2017. С. 35–40.
Посилання
Категорія видання: Б
Нефьодов Д. В. Новітня українська історіографія повсякденного життя робітництва УРСР (1946–1965 рр.). Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць. Вип. 20. 2017. С. 97–103.
Посилання
Категорія видання: Б
Нефьодов Д. В. Повоєнне робітництво УРСР (1946–1965 рр.) у сучасній російській історіографії. Емінак: науковий щоквартальник. 2018. № 1 (21) (січень–березень). Т. 2. С. 148–152.
Посилання
Категорія видання: Б
Монографії
Движение Сопротивления в Южной Украине (1941–1944 гг.): историографический аспект (російською мовою). Саарбрюккен, Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 308 с.
Посилання
ISBN 978-3-659-10285-1
Авторська частка: 308/200
Освобождение Николаевщины от немецко-румынских оккупантов: нормативно-правовой аспект (російською мовою). Саарбрюккен, Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 85 с.
Посилання: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/212
ISBN 978-3-659-67265-1
Історіографія політичних репресій міжвоєнного періоду в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.). Миколаїв: Іліон, 2016. 240 с. Посилання: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/181
Авторська частка: 240/80
Массовые политические репрессии в Украине в 20-30-х гг. ХХ ст.: современная историография (російською мовою). Саарбрюккен, Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. 135 с.
Посилання: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/174
ISBN 978-3-659-89288-2
Робітництво УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946–1965 рр.) в історіографії. Миколаїв : Іліон, 2018. 404 с. Посилання: http://library.znu.edu.ua/newbook/index.php?action=url/view&url_id=72716
ISBN 978-617-534-475-0
Володимир Ключник – вірний син землі : монографія. Миколаїв: Іліон, 2020. 228 с.
ISBN 978-617-534-601-3 Авторська частка: 228/80

Навчально-методичні праці

Історія рідного краю: Миколаївщина. Навчальний посібник. Миколаїв : Іліон, 2015. С. 363–419; 447–463. ISBN 978-617-534-326-5
Історія української культури. Навчально-методичний посібник. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 200 с.
Посилання: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/180
Історія та культура України. Хрестоматія. Миколаїв : Іліон, 2016. 252 с.
Посилання: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/165
Вітовщина. Історія рідного краю. Миколаїв: Вид-во Яслав, 2018. 224 с. ISBN 978-966-8611-48-3

Вчитель вищої категорії (2019 р.)

Вчитель-методист (2021 р.)