Пархоменко Владислав Анатолійович

Пархоменко

ORSID  IDhttps://orcid.org/0000-0003-0911-2941
Scopus ID 
Researcher   ID  (WoS)https://publons.com/dashboard/records/publication/?
Google  Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=OBAjVnIAAAAJ&hl=uk
E-mailvlad10031974@gmail.com
Посададоцент кафедри історії 
Науковий ступіньдоктор історичних наук.
Вчене званнядоцент
Базова освітаЗаклад вищої освіти: Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г. Бєлінського, 1996 рік
Спеціальність: історія та іноземна мова
Кваліфікація: вчитель історії та німецької мови
Інформація  про  захист  дисертаціїДисертація на здобуття ступеня доктора наук
Тема: «Вітчизняна мемуаристика як джерело з історії національно-визвольних змагань 1914-1921 рр.»
Спеціальність: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Дата і місце захисту: 2014, Інститут історії України НАН України, м. Київ
Режим доступу
Наявність  сертифікату  В2Рік 2016
Підвищення  кваліфікаціїРік: 2020
Установа: Університет економіки в Бидгощ WSG (Вища школа господарства) (м. Бидгощ, Польща)
Тема: «Європейська і польська системи вищої освіти: практика, досвід, інноваційні методи навчання»  
Вихідні дані сертифіката: Сертифікат від 30.08.2020
Навчальні  дисципліни, які викладаєНова історія України
Історіографія історії України
Історія Української революції 1917-1921 рр.
Україна в національно-визвольній боротьбі 1914-1921 рр.
Робочі програми навчальних дисциплін

Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем

Назва програми / теми: «Виконання робіт із наукового редагування монографій»
Підстава виконання (договір, угода, наказ тощо): Наказ ректора МНУ № 433 від 30.10.2020 р.
Виконавці: Пархоменко В.А., Буглай Н.М.
Освоєні кошти: Загальна сума: 4 тис. грн., Авторська частка: 2 тис. грн.
Одержаний результат: Проведено роботи із наукового редагування монографій краєзнавчого змісту.

Наукові публікації

Публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science 
Пархоменко В.А. Доля архівів УРСР у роки Другої світової війни // Український історичний журнал. 2019. № 5 (548). С. 59-68. [Співавтор: І. Дацків].Web of ScienceРежим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2019_5_6
Пархоменко В.А. Сокільська діяльність у міжвоєнні роки ХХ ст. (За матеріалами Центрального Державного архіву громадських об єднань України) // Сторінки історії. Збірник наукових праць. 2019.  № 49. С. 122–133. [Співавтори: Ю. Тимошенко, А. Горькова].
Web of Science
Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/article/view/189548/pdf_82
Пархоменко В.А. Класифікація форм і методів соціальної та політичної боротьби українського селянства на початку ХХ століття // Український історичний журнал. 2021. № 1. С. 133-146. [Співавтор: Д. Кудінов].
Режим доступу
Web of Science
Публікації у періодичних  виданнях  країн  ОЄСР
“The Image of the Enemy” in the Russian Empire during the Great War // Propaganda in the World and Local Conflicts, 2018. № 5(2). р. 49-54. 
Посилання: http://ejournal47.com/journals_n/1548762720.pdf
Країна: Словаччина
Пархоменко В.А. Збройне протистояння УНР та Добровольчої армії (вересень-листопад 1919 р.) у спогадах сучасників // Danish Scientific Journal.  №35/2020. С.17-20.
Посилання
Країна: Данія
Пархоменко В.А. Спогади В. Феста як джерело з історії революційних подій на Миколаївщині у 1918 р. // International independent scientific journal. 2020. № 22. С.20-22.
Посилання: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44374116
Країна: Польща
Публікації в фахових виданнях категорій А та Б
Пархоменко В.А. Доля архівів УРСР у роки Другої світової війни // Український історичний журнал. 2019. № 5 (548). С. 59-68. [Співавтор: І. Дацків].Web of Science
Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2019_5_6
Категорія видання: А
Пархоменко В.А. Сокільська діяльність у міжвоєнні роки ХХ ст. (За матеріалами Центрального Державного архіву громадських об єднань України) // Сторінки історії. Збірник наукових праць. 2019.  № 49. С. 122–133. [Співавтори: Ю. Тимошенко, А. Горькова]Web of Science
Режим доступу: http://historypages.kpi.ua/article/view/189548/pdf_82
Категорія видання: А
Пархоменко В.А. Класифікація форм і методів соціальної та політичної боротьби українського селянства на початку ХХ століття // Український історичний журнал. 2021. № 1. С. 133-146. [Співавтор: Д. Кудінов].
Режим доступу
Категорія видання: А
Пархоменко В.А. Українська революція та визвольна боротьба 1918-1919 рр. у мемуарній спадщині Євгена Коновальця // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13). – Т.2. – С. 106-110.
Режим доступу
Категорія видання: Б
Пархоменко В.А. Цифровізація вищої освіти в умовах пандемії: проблеми та перспективи розвитку // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: педагогіка і
психологія. 2020. № 64. С.9.-14. (у співавторстві).
Режим доступу
Категорія видання: Б
Пархоменко В.А., Мережні технології в онлайн навчанні у закладах вищої освіти // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип.59. С. 23-36. (у співавторстві)
Режим доступу
Категорія видання: Б
Монографії 
Пархоменко В.А. Директорія УНР та Західноукраїнська Народна республіка в історико-мемуарній літературі: монографія. Миколаїв: Іліон, 2019. 212 с.
Посилання: На сайті бібліотеки Репозитарій

Навчально-методичні праці 

Пархоменко В.А. Історія рідного краю: Миколаївщина Навчальний посібник / М. М. Шитюк (кер. авт. кол.) та ін. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 628 с. – С. 244-269.
Пархоменко В. А. Миколаївщина в роки  Української революції 1917-1921 рр. Науково-методичні матеріали / колектив авторів. – Миколаїв: МОІППО, 2017. – 150 с. – С. 57-63.  
Пархоменко В.А. Вітчизняна мемуаристика Української революції 1917-1921 рр. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2019. – 350 с.
Посилання: На сайті бібліотеки Репозитарій

Наукове  керівництво  здобувачами  ступеня кандидата  наук

Березняк Я.В.(2017 р.)Тема дисертації: Земські та урядові установи Таврійської губернії в сфері сільського господарства (1866–1914 рр.). Спеціальність 07.00.01 – історія України. 
Посилання