Кафедра історії та археології

istoria_arxeologia@ukr.net

Довідка про кафедру

Кафедра історії та археології як окремий структурний навчально-науковий підрозділ розпочала діяльність з 2017 року.

Комплексна робота кафедри передбачає підготовку висококваліфікованих істориків, археологів та етнологів, проведення науково-методичної роботи, реалізацію фундаментальних наукових досліджень; здійснення розкопок стародавніх пам’яток; розв’язання актуальних питань етнічного та історичного розвитку Півдня України; видання навчально-методичної та наукової літератури.

На кафедрі ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» – термін навчання три роки десять місяців та «магістр» – один рік чотири місяці. Здобута освіта за професійним спрямуванням у сфері історії, археології та етнології дозволить випускникам як висококваліфікованим спеціалістам реалізуватися в науково-дослідній та педагогічній діяльності, а також у системі адміністративного апарату.

На кафедрі історії та археології працюють – доктор історичних наук, професор, п’ять докторів філософії в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 032 «Історія та археологія», доцентів, два старших викладачі: О. В. Господаренко, В. В. Кузовков, А. А. Погорєлов, Л. М. Хрящевська, К. В. Горбенко, О. І. Смирнов. Очолює кафедру доктор історичних наук, професор Рижева Надія Олександрівна.

Педагогічний колектив забезпечує викладання предметів, що гарантують підготовку фахівців таких спеціальностей:

 • 032 Історія та археологія (бакалавр);
 • 032 Історія та археологія. Етнологія (магістр);
 • 032 Історія та археологія. Археологія (магістр);
 • 014 Середня освіта 014.03 Історія (бакалавр/магістр).

Кафедрою історії та археології впроваджуються в освітній процес сучасні технології. Зокрема, використовуються технології проблемно-активного навчання, методи проектів, роботи в малих групах та ін., що дає можливість активізувати участь здобувачів вищої освіти в освітньому процесі.

Організація виробничої практики майбутніх спеціалістів відбувається на підставі угод із державним архівом Миколаївської області, краєзнавчим музеєм, громадською спілкою «Рада національних товариств Миколаївської області», туристичною фірмою «Планета путешествий», обласною універсальною науковою бібліотекою імені О. Гмирьова.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють форми організації та ведення освітнього процесу, створюють інноваційні методичні розробки та матеріали на електронних та  паперових носіях, працюють над написанням та виданням підручників і посібників. За профілем підготовки здобувачів вищої освіти викладачі друкують у періодичних виданнях результати досліджень та розширюють доступ до електронних ресурсів, зокрема через мережу Internet, використовують новітнє програмне забезпечення.

Основним напрямом наукової роботи кафедри є «Історико-археологічні та етнологічні дослідження Півдня України від давнини до сьогодення». Пріоритетами наукових розробок стали: археологічні розкопки стародавніх пам’яток; краєзнавчі та етнологічні дослідження населення регіону.

Сферою наукових інтересів колективу є питання об’єктивного дослідження історичних явищ і процесів, що формують національну ідентичність та самосвідомість народів України у геополітичному контексті.

Кафедра виступає організатором міжнародних наукових конференцій – «Ольвійський форум» та «Аркасівські читання», у яких беруть участь знані науковці з України, Польщі, Німеччини, Франції, Молдови, США, Білорусі та ін. Викладачі запрошуються до участі в телевізійних суспільно-політичних програмах, круглих столах, дискусійних клубах.

Професорсько-викладацький склад підрозділу активно бере участь у роботі міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, форумів у Болгарії, Великобританії, Греції, Ізраїлі, Німеччині, Польщі, Чехії, Японії.

Фахівці кафедри залучені до виконання досліджень у рамках державних програм з увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області, а також реалізації суспільно значущих пошуково-видавничих проектів: «Реабілітовані історією. Миколаївська область»,  «Книга Пам’яті України. Миколаївська область», «Дороги війни» (Видаються у рамках державної програми, затвердженої постановою ПВР України від 6 квітня 1992 року № 2256-ХІІ та Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2011 року №530, Українського інституту національної пам’яті згідно постанови Кабінету Міністрів України  від 12 січня 2011 року).

У 2018 році викладацький колектив розпочав наукові пошуки за фундаментальною темою «Комплексне дослідження археологічних пам’яток Нижнього Побужжя ІІІ тис. до н.е. – XV ст. (Пам’яткоохоронний аспект)».

При кафедрі діє освітньо-наукова лабораторія «Археології та етнології», шість співробітників якої склали вагомий науковий потенціал. К. В. Горбенко, Р. О. Козленко, Є. Ю. Рубченко, О. І. Смирнов, Л. І. Смирнов, Д. В. Філатов, проводять археологічні дослідження стародавніх пам’яток регіону Степового Побужжя від бронзового віку до середньовіччя.

На базі кафедри створено музей археології та етнографії (код музею МАЕІ, дата реєстрації в управлінні культури облдержадміністрації 22.12.2009 р. № 255). Експозиція музею репрезентує матеріальні предмети з основних стародавніх пам’яток регіону Степового Побужжя (Анетівка, Розанівка, Дикий Сад, Березань, Ольвія та інші) та етнографічні матеріали населення Півдня України XIX – XX ст.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з Регіональними ландшафтними парками: «Гранітно-Степове Побужжя», «Тилігульським», «Приінгульским».

У рамках укладених договорів ведеться робота з провідними навчальними та науковими установами:

 • Institutfür Prähistorische Archäologie Freie Universität (Berlin, Gemany);
 • Adama Mickiewicza (Poznan, Poland);
 • Research Centre for East European Studies at the University of Bremen (Germany)
 • Естонським науковим центром (Тарту, Естонія);
 • Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна (Харків, Україна);
 • Документаційним центром із вивчення примусової праці на пороховій фабриці «Лібенау» (Лібенау, ФРН);
 • Миколаївським обласним центром пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності.

Члени кафедри мають відзнаки:

– Всеукраїнські: «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (Академії наук вищої освіти України); «Відмінник освіти України»; відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції»; Міністерства освіти та науки України за підготовку творчої та обдарованої молоді; Міністерства оборони України; Почесний краєзнавець України»; лауреат премії Кабінету Міністрів України.

– Обласні та міські: «Захисник Вітчизни» (Миколаївської обласної ради ІІ ступеня); премії імені М. М. Аркаса в номінації «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження, охорона культурної спадщини»; «Городянин року» в номінації «Наука»; міського голови за наукові дослідження; «Лідер Освіти» Миколаївська область; за заслуги перед містом Миколаєвом.

 

Номенклатура кафедри

 

Методична діяльність

 

Міжнародні діяльність

 

Анотації вибіркових дисциплін на 2018-2019 н. р.

 

Наукова діяльність

 

Ректорські контрольні роботи

 

Склад кафедри:

Завідувач: д. і. н., проф. Рижева Надія Олександрівна;

к. і. н., доц. Господаренко Оксана Валеріївна;

к. і. н., доц. Кузовков Володимир Володимирович;

к. і. н., доц. Погорєлов Анатолій Анатолійович;

к. і. н., доц. Хрящевська Людмила Михайлівна;

ст. викладач Горбенко Кирило Володимирович;

ст. викладач Смирнов Олександр Ігорович;