Кафедра психології та соціальних наук (Політологія)

e-mail кафедри

Cторінка кафедри на сайті МНУ

Коротка довідка про кафедру

Кафедра політології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського як випускова заснована у вересні 2009 р. шляхом об’єднання кафедри соціально-політичних дисциплін МННІ ОНУ імені І.І.Мечникова та кафедри політології МДУ ім. В.О.Сухомлинського у зв’язку з відкриттям спеціальності «політологія». Кафедру очолив д. істор. н, проф., М.М. Шитюк.

Кафедра політології є складовим підрозділом Навчально-наукового інституту історії, політології та права. Сьогодні, кафедра політології готує фахівців-політологів за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр, спеціаліст та магістр на денній та заочній формі навчання. З вересня 2012 р. кафедрою  політології  завідує доктор політичних наук, професор Наталія Олександрівна Ніколаєнко. На кафедрі працює кваліфікований і досвідчений професорсько-викладацький колектив: 2 доктори політичних наук, 3 кандидати політичних наук, 3 кандидати історичних наук, 1 кандидат наук з державного управління.

Викладачі кафедри забезпечують викладання циклу фундаментальних дисциплін для студентів-політологів та курсів «Політологія» для студентів університету. При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 23.00.01 – «Теорія та історія політичної науки». В межах кафедральної теми «Політичний процес в Україні: історія, сучасність та перспективи розвитку» науково-педагогічним колективом кафедри політології проводяться фундаментальні дослідження актуальних проблем історії та теорії політології, спеціальних політичних дисциплін. Результати наукових досліджень впроваджуються в діяльність органів держаної влади, політичних партій та громадських організацій, а також  в навчальний процес при викладанні політологічних дисциплін. За останні роки науковий доробок кафедри складають 10 монографій, біля 20 навчальних посібників, 150 наукових статей. Значні професійні перспективи для викладачів і студентів відкривають міжнародні зв’язки кафедри політології.

Сьогодні кафедра є активним учасником міжвузівського співробітництва у сфері навчально-методичної та науково-дослідної діяльності. Так, тільки за останній рік встановлено наукові зв’язки з університетом «Професор Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія), Інститутом культури і історії німців Північно-Східної Європи (Люнебург/Геттінген, Німеччина) та Національним університетом Узбекистану імені Мирзо Улугбека. На базі кафедри політології створено дебатно-дискусійний клуб «Політолог» з метою набуття студентами – членами клубу професійних навичок.

У 2012-2014 рр. кафедра була базою і організатором проведення Всеукраїнської конкурсу студентських робіт з політології. Для забезпечення якісної підготовки студентів-політологів, викладачі кафедри політології постійно працюють над підвищенням свого професійного  рівня, для чого проходять стажування у провідних українських університетах та за кордоном. Значна частина випускників кафедри працює за основним профілем підготовки – в органах державного управління, дослідницьких центрах, політичних партіях, засобах масової інформації.

 

Політологічна практика

 

Номенклатура кафедри

 

Методична діяльність

 

Анотації вибіркових дисциплін на 2018-2019 н. р.

 

Наукова діяльність

 

Склад кафедри:

Завідувач: д. політ. н., професор Ніколаєнко Наталя Олександрівна

Д. політ. н., в.о. професора Седляр Юлія Олександрівна

К.і.н., доцент Василевич Юлія Валеріївна

д. філософ. наук, професор Полянська Вікторія Іванівна

к. філософ. наук, доцент Шпачинський Ігор Леонідович

викладач Куриленко Тетяна Василівна