Кафедра політології

e-mail кафедри

Cторінка кафедри на сайті МНУ

Коротка довідка про кафедру

Кафедра політології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського як випускова заснована у вересні 2009 р. шляхом об’єднання кафедри соціально-політичних дисциплін МННІ ОНУ імені І.І.Мечникова та кафедри політології МДУ ім. В.О.Сухомлинського у зв’язку з відкриттям спеціальності «політологія». Кафедру очолив д. істор. н, проф., М.М. Шитюк.

Кафедра політології є складовим підрозділом Навчально-наукового інституту історії, політології та права. Сьогодні, кафедра політології готує фахівців-політологів за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр, спеціаліст та магістр на денній та заочній формі навчання. З вересня 2012 р. кафедрою  політології  завідує доктор політичних наук, професор Наталія Олександрівна Ніколаєнко. На кафедрі працює кваліфікований і досвідчений професорсько-викладацький колектив: 2 доктори політичних наук, 3 кандидати політичних наук, 3 кандидати історичних наук, 1 кандидат наук з державного управління.

Викладачі кафедри забезпечують викладання циклу фундаментальних дисциплін для студентів-політологів та курсів «Політологія» для студентів університету. При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 23.00.01 – «Теорія та історія політичної науки». В межах кафедральної теми «Політичний процес в Україні: історія, сучасність та перспективи розвитку» науково-педагогічним колективом кафедри політології проводяться фундаментальні дослідження актуальних проблем історії та теорії політології, спеціальних політичних дисциплін. Результати наукових досліджень впроваджуються в діяльність органів держаної влади, політичних партій та громадських організацій, а також  в навчальний процес при викладанні політологічних дисциплін. За останні роки науковий доробок кафедри складають 10 монографій, біля 20 навчальних посібників, 150 наукових статей. Значні професійні перспективи для викладачів і студентів відкривають міжнародні зв’язки кафедри політології.

Сьогодні кафедра є активним учасником міжвузівського співробітництва у сфері навчально-методичної та науково-дослідної діяльності. Так, тільки за останній рік встановлено наукові зв’язки з університетом «Професор Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія), Інститутом культури і історії німців Північно-Східної Європи (Люнебург/Геттінген, Німеччина) та Національним університетом Узбекистану імені Мирзо Улугбека. На базі кафедри політології створено дебатно-дискусійний клуб «Політолог» з метою набуття студентами – членами клубу професійних навичок.

У 2012-2014 рр. кафедра була базою і організатором проведення Всеукраїнської конкурсу студентських робіт з політології. Для забезпечення якісної підготовки студентів-політологів, викладачі кафедри політології постійно працюють над підвищенням свого професійного  рівня, для чого проходять стажування у провідних українських університетах та за кордоном. Значна частина випускників кафедри працює за основним профілем підготовки – в органах державного управління, дослідницьких центрах, політичних партіях, засобах масової інформації.

 

Політологічна практика

 

Номенклатура кафедри

 

Методична діяльність

 

Анотації вибіркових дисциплін на 2018-2019 н. р.

 

Наукова діяльність

 

Склад кафедри:

Завідувач: д. політ. н., професор Ніколаєнко Н.О.

Д. політ. н., в. о. професора Седляр Ю.О.

К. і. н., доцент Василевич Ю.В.

К. політ. н., доцент Ворчакова І.Є.

К. політ. н., доцент Шкуренко К.О.